تریاک دولتی اصل 

 

خونه دار و معتاد دار 

منقل رو وردار و بیار 

 

بدو آتیش زدم به مالم