بابا جون یه جور بنداز 

ژن خوب مون تو عکس بیفته 

 

بابایی از تریاک دولتی چی؟

نه نه اونو فعلا نه