جدای از قانون و دین و سیاست 

کدام شیوه و کدام سبک زندگی  

سلامت و امنیت ِ جسمی و اخلاقی، 

فرزند ما را بیشتر ضمانت میکند؟