سلام قولا من رب رحیم

سلامی چو بوی خوش اشنایی

/ 2 نظر / 9 بازدید
تا

وضيحات کلي 1ـ بر اساس بند 27 قطعنامه مربوط به پادمان مصوب کنفرانس عمومي (GC(53)/RES/14)، آژانس بايد گزارش‌هاي عيني فني و مبتني بر واقعيت را با اشاره مقتضي به مواد مربوطه موافقتنامه پادمان ارائه كند. اين قاعده مستلزم آن است که آژانس در تهيه گزارش‌هاي خود از وظايف قانوني و اساسنامه اي فراتر نرود. متاسفانه مدير کل اين قاعده را نه در اين گزارش و نه در گزارش‌هاي قبلي رعايت نکرده است. 2ـ وظيفه اصلي آژانس در جريان بازرسي‌ها اين است که عدم انحراف مواد هسته اي اعلام شده را راستي آزمايي كند. آژانس بايد نتايج کار راستي آزمايي را در گزارش‌هاي خود به شوراي حکام به صورت محرمانه منعکس كند. متاسفانه در اين گزارش، اداره پادمان آژانس با ارائه اطلاعات جزيي از قبيل جايگاه فعاليت‌ها، تعداد و کاربرد سانتريفيوژها، مقدار توليد و مصرف مواد هسته اي و غيره که بازرسان از طريق اجراي کار راستي آزمايي از آنها مطلع مي شوند، دوباره در تناقض با اساسنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي و موافقتنامه جامع پادمان عمل كرده است. 3ـ در حالي که گزارش يک بار ديگر تاييد مي کند که "آژانس به راستي آزمايي عدم انحراف از مواد هسته اي اعلام شده در

تا

وضيحات کلي 1ـ بر اساس بند 27 قطعنامه مربوط به پادمان مصوب کنفرانس عمومي (GC(53)/RES/14)، آژانس بايد گزارش‌هاي عيني فني و مبتني بر واقعيت را با اشاره مقتضي به مواد مربوطه موافقتنامه پادمان ارائه كند. اين قاعده مستلزم آن است که آژانس در تهيه گزارش‌هاي خود از وظايف قانوني و اساسنامه اي فراتر نرود. متاسفانه مدير کل اين قاعده را نه در اين گزارش و نه در گزارش‌هاي قبلي رعايت نکرده است. 2ـ وظيفه اصلي آژانس در جريان بازرسي‌ها اين است که عدم انحراف مواد هسته اي اعلام شده را راستي آزمايي كند. آژانس بايد نتايج کار راستي آزمايي را در گزارش‌هاي خود به شوراي حکام به صورت محرمانه منعکس كند. متاسفانه در اين گزارش، اداره پادمان آژانس با ارائه اطلاعات جزيي از قبيل جايگاه فعاليت‌ها، تعداد و کاربرد سانتريفيوژها، مقدار توليد و مصرف مواد هسته اي و غيره که بازرسان از طريق اجراي کار راستي آزمايي از آنها مطلع مي شوند، دوباره در تناقض با اساسنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي و موافقتنامه جامع پادمان عمل كرده است. 3ـ در حالي که گزارش يک بار ديگر تاييد مي کند که "آژانس به راستي آزمايي عدم انحراف از مواد هسته اي اعلام شده در