انسان مصرفی و مادی پرست

امام خمینی : 

فساد اخلاق و انسان مصرفی شدن و تمام تلاش انسان برای لذت جوئی بیشتر و تمام ارزش ها را با پول سنجیدن، مفهومی غیر از مدرنیزه کردن کشور دارد و تشیع [ و اسلام ] با آنها مخالف است نه با مدرنیزه کردن کشور. 

صحیفه ج ۵ ص ۴۰۸ 

/ 0 نظر / 19 بازدید